Információk

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Ferenczi Épületgépészeti Kft. által megvalósított, személyes adatokat érintő adatkezelésről

A Ferenczi Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1038 Budapest, Szentendrei út 259-261., cégjegyzékszám: 01-09-920571, adószám: 14802647-2-41) (a továbbiakban: Ferenczi vagy Adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján tájékoztatja Önt az Adatkezelő által megvalósított, személyes adatokat érintő, adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, valamint az Ön adatkezelésekkel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.  

A Ferenczi a tájékoztatást közérthető és könnyen áttekinthető formában igyekszik nyújtani, valamint a Felügyeleti ajánlással összhangban tartózkodik a jogszabályok szövegszerű megismétlésétől.

A Tájékoztató elkészítése során figyelembe vett jogszabályok az alábbiak:

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.)
 • gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.),
 • a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.)
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.),
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (a továbbiakban: Fgytv.)

  1.    A személyes adatok adatkezelője

A személyes adatok kezelője a Ferenczi Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhely és levelezési cím: 1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.
Telefonszám: +36(1)700 3500
E-mail: info@ferencziepuletgepeszet.hu
Weboldal: www.ferencziepuletgepeszet.hu, kivitelezo.ferencziepuletgepeszet.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-920571
Adószám: 14802647-2-41

  2.    Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

2.1.        Weboldalon történő regisztráció

Adatkezelés célja:

Az érintett azonosítása, kapcsolattartás, a weboldalon történő vásárlás megkönnyítése, támogatása (rendeléstörténet nyilvántartása, kívánságlista, kosár értesítések küldése e-mail üzenetben).

Adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, melyet a jelen Tájékoztató megismerése után ad meg.

A hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja az Adatkezelő email címére küldött e-mail üzenettel.

Érintettek köre:

Weboldalon regisztráló természetes személyek

Kezelt adatok köre:

Alapadatok (kapcsolattartási, azonosító adatok): vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, jelszó, adószám (cég esetén), regisztráció ideje

 

Számlázási adatok: irányítószám, város, utca, házszám

 

Szállítási adatok: név, irányítószám, város, utca, házszám, besorolás (magánszemély/cég)

 

Google fiókkal történő regisztráció, belépés esetén a felhasználói adatok (UserID) kerülnek átvételre a külső szolgáltatótól, az Adatkezelő jelszóhoz nem fér hozzá.

 

Facebook fiókkal történő regisztráció, belépés esetén a felhasználói adatok (UserID) kerül átvételre a külső szolgáltatótól, az Adatkezelő jelszóhoz nem fér hozzá.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

A regisztráció önkéntes, de a személyes adatok megadása nélkül a regisztráció nem végezhető el a weboldalon.

Adatkezelés időtartama:

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a regisztráció törléséig. A hozzájárulás visszavonása a felhasználói fiók törlését eredményezi.

 

2.2.        Weboldalon történő vásárlás

Adatkezelés célja:

Online termékértékesítés, a vásárló beazonosítása, kapcsolattartás, a megrendelt termék, illetve szolgáltatás teljesítése, számlakiállítás, megrendelés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a megrendelt termék nyomon követése (e-mail értesítések küldése a megrendelés állapotáról).

Adatkezelés jogalapja:

Az online termékértékesítés, a vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, valamint a megrendelt termék nyomon követése esetén a Felek között létrejött szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

 

A számlakiállítás, a számviteli kötelezettség teljesítése esetén jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, az Áfa tv. és a Számv. tv. 169.§ (2) bekezdése alapján.

Érintettek köre:

Weboldalon vásárló természetes személyek

Kezelt adatok köre:

Alapadatok (kapcsolattartási, azonosító adatok): vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, vevőkód, vevőcsoport, hitelkeret, fizetési, szállítási mód, besorolás (magánszemély/cég), adószám (cég esetén)

 

Szállítási adatok: név, irányítószám, város, utca, házszám

 

Számlázási adatok: irányítószám, város, utca, házszám

 

Rendelés adatok: szállítási mód, átvétel helye, fizetés módja, megjegyzés (opcionális), dátum, időpont, megrendelt termék, a megrendelés értéke, szállítási, számla adatok

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

A weboldalon történő vásárlás önkéntes, de a személyes adatok megadása nélkül a vásárlás nem végezhető el.

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a megrendelésben szereplő adatokat a Ptk. általános elévülési időre vonatkozó rendelkezései szerint a megrendelés rögzítését követő 5 évig, a számlakiállítás, a számviteli kötelezettség teljesítése céljából a Számv. tv. 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles megőrizni az adatokat. A be nem fejezett, regisztráció nélküli megrendelések adatai, azok rögzítését követő 30 percenként kerülnek törlésre.

2.3.        Weboldalon történő vásárlást követő upsell tevékenység

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a vásárolt termékkel kapcsolatos visszaigazoló email üzenetek keretében egyedi termék ajánlatokat küld az érintett regisztrációs, illetve a regisztráció nélküli vásárlása során megadott email címére a rendelés leadását és a számlázást követően.

Adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő egyedi termék ajánlatok küldéséhez fűződő jogos érdeke, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, tekintettel arra, hogy az adatkezeléssel érintettek az adatkezelő ügyfelei, így releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintettek és az Adatkezelő között.

 

Az érintett az ajánlattétel ellen bármikor tiltakozhat, ha nem kíván ilyen ajánlatokat kapni, tiltakozása esetén az Adatkezelő egyedi ajánlattal nem keresi meg továbbiakban.

Érintettek köre:

Weboldalon vásárló természetes személyek

Kezelt adatok köre:

Alapadatok (kapcsolattartási, azonosító adatok): vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám

 

Rendelés adatok: megrendelt termék, a megrendelés értéke

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

A weboldalon történő vásárlás önkéntes, de a személyes adatok megadása nélkül a vásárlás nem végezhető el.

Adatkezelés időtartama:

A weboldalon történő vásárlásra (2.2. pont) irányadó szabályok szerint.

2.4.        Közvetlen üzletszerzés, hírlevél küldése

 

Adatkezelés célja:

Közvetlen üzletszerzés céljából az Adatkezelő termékeivel, szolgáltatásaival, különleges ajánlataival kapcsolatos reklámküldemények, továbbá egyéb, a fogyasztók tájékozottságát segítő információk küldése e-mail üzenetben, illetve ismertetése telefonon, SMS-ben vagy MMS-ben, illetve egyéb elektronikus csatornán.

Adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, melyet a jelen Tájékoztató megismerése után ad meg.

A hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja az Adatkezelő email címére küldött e-mail üzenettel.

Érintettek köre:

A hírlevélre feliratkozott természetes személyek

Kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

A hírlevélre való feliratkozás önkéntes és a feliratkozás nélkül a weboldalon a regisztráció, illetve vásárlás elvégezhető.

Adatkezelés időtartama:

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig.

 

A hozzájárulás visszavonása a hírlevélben található közvetlen linken keresztül, illetve az arra küldött válasz útján, vagy postai levél formájában végezhető el.

2.5.        Business to Business („B2B”) közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelővel, illetve az Adatkezelő szerződéses partnereivel kapcsolatos termékekről, ajánlatokról, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján közvetlen üzletszerzési célú üzenetek, ideértve az egyéb közvetlen üzletszerzési célú, a tájékozottságot segítő információk, hírek küldése az Adatkezelő üzleti tevékenységet végző vállalkozásként működő ügyfelei részére.

Adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléshez fűződő jogos érdeke, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, tekintettel arra, hogy az adatkezeléssel érintettek az adatkezelő ügyfelei, így releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintettek és az Adatkezelő között.

Érintettek köre:

Az ügyfél természetes személyek

Kezelt adatok köre:

Név, beosztás, elérhetőségi adatok

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

A hírlevél küldése nélkül az ügyfélkapcsolat létesíthető és fenntartható.

Adatkezelés időtartama:

Az érintett adatkezeléssel szemben történő tiltakozásáig, a tiltakozást követően a személyes adatok törlésre kerülnek.

2.6.        Törzsvásárlói kapcsolatok ápolása, közvetlen üzletszerzés

 

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő törzsvásárlóival történő kapcsolattartás, kapcsolat ápolása, egyedi rendelési, szállítási, fizetési megoldások biztosítása a törzsvásárlók részére létrehozott zárt webshop útján, valamint közvetlen üzletszerzés (DM és eDM küldemények megküldése postán, e-mail és sms üzenetben, illetve egyéb elektronikus csatornán) 

Adatkezelés jogalapja:

Az online termékértékesítés, a vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, valamint a megrendelt termék nyomon követése esetén a Felek között létrejött szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

 

A számlakiállítás, a számviteli kötelezettség teljesítése esetén jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, az Áfa tv. és a Számv. tv. 169.§ (2) bekezdése alapján.

Érintettek köre:

Az Adatkezelő törzsvásárlónak minősített vásárlói.

Kezelt adatok köre:

Alapadatok (kapcsolattartási, azonosító adatok): vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, vevőkód, vevőcsoport, hitelkeret, fizetési, szállítási mód, besorolás (magánszemély/cég), adószám (cég esetén)

 

Szállítási adatok: név, irányítószám, város, utca, házszám

 

Számlázási adatok: irányítószám, város, utca, házszám

 

Rendelés adatok: egyedi rendelési, szállítási, fizetési megoldások adatai, szállítási mód, átvétel helye, fizetés módja, megjegyzés (opcionális), dátum, időpont, megrendelt termék, a megrendelés értéke, szállítási, számla adatok

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

A törzsvásárlói előnyök, így a zárt webshop használata önkéntes.

Adatkezelés időtartama:

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig.

2.7.        Weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel

Adatkezelés célja:

A weboldalon megadott telefonszámon, illetve az info@ferencziepuletgepeszet.hu címre küldött megkeresések kivizsgálása, kezelése és pontos dokumentálása, a beküldővel való kapcsolattartás, valamint a kapcsolatfelvétel naplózása a későbbiekben felmerülő vitás kérdések körülményeinek bizonyítása érdekében.

Adatkezelés jogalapja:

Az általános kérdésekben az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, melyet a jelen Tájékoztató megismerése után ad meg. Amennyiben a megkeresés megrendeléshez kapcsolódik, az adatkezelés jogalapja

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése, illetve panaszkezelés esetén GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a Fgy. tv. szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

A hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja az Adatkezelő email címére küldött e-mail üzenettel.

Érintettek köre:

Bármely kapcsolatfelvétellel érintett természetes személy.

Kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím, telefonszám, üzenetben vagy a csatolmányban található bármely személyes adat, a beküldőre, vagy más érintettre vonatkozó egyéb személyes adat, az ügy körülményei, hívás adatok, hangfelvétel.

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az Fgytv. alapján a hangfelvételt, a bejelentésről felvett jegyzőkönyvet 5 évig őrzi meg, egyéb adatokat az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a Ptk. általános elévülési időre vonatkozó rendelkezései szerint a megkeresés beérkezését követő 5 évig. Amennyiben a megkeresés alapján szükséges, az Adatkezelő az adatokat a számlakiállítás, a számviteli kötelezettség teljesítése céljából a Számv. tv. 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles megőrizni.

2.8.        Panaszbejelentés, 14 napos visszaküldés

Adatkezelés célja:

Az adatkezelő részére telefonon keresztül benyújtott, illetve az info@ferencziepuletgepeszet.hu címre küldött panasz bejelentések kivizsgálása, minőségbiztosítás, a Felek jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntésének elősegítése, biztosítása.

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a megrendeléssel összefüggő, illetve egyéb panaszok esetén a szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, illetve jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. alapján.

Érintettek köre:

Bármely panasszal érintett természetes személy.

Kezelt adatok köre:

Panaszbejelentés esetén: Név, e-mail cím, telefonszám, számla száma, megrendelés azonosító, üzenetben vagy a csatolmányban található bármely személyes adat, a beküldőre, vagy más érintettre vonatkozó egyéb személyes adat és az ügy körülményei, hívás adatok, hangfelvétel.

 

Visszaküldés esetén: Név, e-mail cím, telefonszám, számla száma, megrendelés azonosító, visszaküldés oka, mennyiség, a beküldőre, vagy más érintettre vonatkozó egyéb személyes adat és az ügy körülményei.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az adatok megadása önkéntes, de a személyes adatok megadása nélkül a bejelentés kivizsgálása, kezelése nem végezhető el.

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

2.9.        Vállalati Facebook fiók

Adatkezelés célja:

A Ferenczi Épületgépészet vállalati Facebook fiókokon (https://www.facebook.com/FerencziHu) keresztül az érintettek által kommentek és üzenetek küldése az Adatkezelőnek, amennyiben szükséges az Adatkezelő kérdésekre és a kommentekre adott válaszának biztosítása.

Adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, melyet a jelen Tájékoztató megismerése után ad meg.

A hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja az Adatkezelő email címére küldött e-mail üzenettel.

Érintettek köre:

Bármely kommentet, üzenetet küldő természetes személy.

Kezelt adatok köre:

Az érintett Facebook fiók neve, azonosítója, profilképe,  valamint a kommentben, üzenetben található bármely személyes adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az adatok megadása önkéntes.

Adatkezelés időtartama:

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a vállalati Facebook fiók törléséig, illetve a Ptk. általános elévülési időre vonatkozó rendelkezései szerint a kommunikáció megtörténtét követő 5 évig, illetve ha a Facebook ettől eltérő korábbi adattörlést alkalmaz.

2.10.     Weboldalon elérhető vállalati blog

Adatkezelés célja:

A Ferenczi Épületgépészet vállalati blogon (https://ferencziepuletgepeszet.hu/blog/) keresztül az érintettek által hozzászólás küldése, amennyiben szükséges az Adatkezelő hozzászólásra adott válaszának biztosítása.

Adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, melyet a jelen Tájékoztató megismerése után ad meg.

A hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja az Adatkezelő email címére küldött e-mail üzenettel.

Érintettek köre:

Bármely hozzászólást küldő természetes személy.

Kezelt adatok köre:

Az érintett neve, valamint a hozzászólásban található bármely személyes adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az adatok megadása önkéntes.

Adatkezelés időtartama:

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a vállalati blog törléséig, illetve a Ptk. általános elévülési időre vonatkozó rendelkezései szerint a hozzászólás megtörténtét követő 5 évig.

2.11.     Vélemények és értékelések rögzítése

Adatkezelés célja:

A weboldalon elérhető termékek értékelése, a termékekkel kapcsolatos részletes véleménye kifejtése, a termék értékelésének weboldalon történő megjelenítése a weboldal látogatóinak történő segítségnyújtás érdekében. Továbbá a weboldalon kívül, a weboldalon történő vásárlást követően a vásárolt termékkel kapcsolatos visszaigazoló email üzenetek keretében az érintettek egy rövid kérdőívet kapnak megadott email címükre ahol elvégezhetik a megvásárolt termékkel kapcsolatos értékelést mások vásárlásának segítése és a webáruház színvonalának emelése céljából.

Adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, melyet a jelen Tájékoztató megismerése után ad meg. A hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja az Adatkezelő email címére küldött e-mail üzenettel.

 

Az Adatkezelő vásárlást követő értékelő kérdőív kiküldéshez fűződő jogos érdeke, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, tekintettel arra, hogy az adatkezeléssel érintettek az adatkezelő ügyfelei, így releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintettek és az Adatkezelő között. Az érintett az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat, tiltakozása esetén az Adatkezelő kérdőívvel nem keresi meg továbbiakban.

Érintettek köre:

Bármely értékelést küldő természetes személy.

Kezelt adatok köre:

Az érintett neve, értékelés szintje (1-5), termék előnyei, hátrányai értékelése és részletes véleményben található bármely személyes adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az adatok megadása önkéntes.

Adatkezelés időtartama:

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az érintett adatkezeléssel szemben történő tiltakozásáig.

2.12.     Cookie-k (sütik) használata a weboldalakon

Adatkezelés célja:

A weboldal működésének biztosítása, a weboldalon történő navigálás elősegítése, a weboldalon keresztül történő regisztráció, bejelentkezés elősegítése, szolgáltatások használatának elemzése, a weboldal látogatóinak megkülönbötetése, magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, marketing célú tevékenység elősegítése, a weboldal fejlesztése.

Adatkezelés jogalapja:

A weboldal működéséhez szükséges sütik tekintetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, összhangban az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéssel, mely szerint a webes szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

A további cookie-k (statisztikai, marketing, preferenciális) tekintetében az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, melyet a jelen Tájékoztató megismerése után ad meg. A hozzájárulás a böngészőbeállítások módosításával, vagy az Adatkezelő e-mail címére küldött üzenettel bármikor visszavonható.

Érintettek köre:

A weboldal látogatói.

Kezelt adatok köre:

A weboldalon az alábbi cookie-k kezelése történik:

Cookie típusa

Cookie neve

Cookie célja

Szolgáltató neve

Megőrzési idő

Szükséges süti

ASP.NET_SessionId

Működéshez szükséges rendszer süti, fenntarta a látogató munkamenet állapotát a lülönböző weboldal kérések között(korábbi keresések megtekintett termékek)

Ferenczi

Beállítástól függően, alapértelmezetten 30 perc

Szükséges süti

JKH_VS_AUTH

Működéshez szükséges süti, kezeli a látogató bejelentkezési állapotát

Ferenczi

Állandó

Szükséges süti

test_cookie

Weboldalon működő sütik ellenőrzése

doubleclick.net (Google)

1 nap

Szükséges süti

vsCookieAlert

Látogató süti választásának megjegyzése

Ferenczi

1 év

Szükséges süti

popupbox

Működéshez szükséges süti, bejelentkezéskor generált süti

Ferenczi

1 év

Szükséges süti

vs-collapse

Látogatói címke állapot (nyitott/zárt) rögzítése

Ferenczi

1 hónap

Szükséges süti

vs-shopping-type

Látogatói kosár típus (magánszemély/cég) rögzítése

Ferenczi

1 hónap

Szükséges süti

vsuser

Látogató alap beállításait tárolja (nyelv, deviza, bejelentkezés állapot)

Ferenczi

1 hónap

Preferenciális süti

_hjCookieTest

Megállapítja, hogy beállíthatók-e további harmadik féltől származó cookiek a látogató böngészőjében

Ferenczi

Állandó

Statisztikai célú süti

_hjAbsoluteSessionInProgress

Weboldal látogatottságának vizsgálata

Ferenczi

1 nap

Statisztikai célú süti

_hjFirstSeen

Korábbi látogatottság vizsgálata

Ferenczi

1 nap

Statisztikai célú süti

_hjIncludedInPageviewSample

Látogató tevékenységének összevetése az analitikákkal

Ferenczi

1 nap

Statisztikai célú süti

_hjIncludedInSessionSample

Weboldalon történő viselkedés rögzítése

Ferenczi

1 nap

Statisztikai célú süti

_hjSession_#

Weboldal látogatások adatainak rögzítése

Ferenczi

1 nap

Statisztikai célú süti

_hjSessionUser_#

Weboldal látogatások adatainak rögzítése

Ferenczi

1 év

Statisztikai célú süti

_gat

A Google Analytics használatában a látogató kérések arányának felgyorsítása  

 

Google

1 nap

Statisztikai célú süti

_ga

Egyedi azonosító (ID) regisztrálása a látogató által weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatok létrehozása érdekében

 

Google

2 év

Statisztikai célú süti

_gid

Egyedi azonosító (ID) regisztrálása a látogató által weboldal hasznaálatára vonatkozó statisztikai adatok létrehozása érdekében. 

 

Google

1 nap

Statisztikai célú süti

_ga_#

Első, legutóbbi látogatás és látogatások számának adatai

 

Google

2év

Marketing süti

_fbp

Facebook használatában reklám célú megkeresések kiküldése, akár harmadik fél szolgáltató ajánlatairól

Facebook

3 hónap

Marketing süti

_gcl_au

Oldalak közötti hirdetések hatékonyságával kapcsolatos süti

Google

3 hónap

Marketing süti

ads/ga-audiences

Google AdWords használatában a látogatók felkeresése online viselkedésük alapján az esetleges későbbi ügyfékapcsolat megteremtése érdekében

Google

Állandó

Marketing süti

fr

Facebook használatában reklám célú megkeresések kiküldése, akár harmadik fél szolgátató ajánlatairól 

 

Facebook

3 hónap

Marketing süti

IDE

Hirdetések hatékonyságának vizsgálata

doubleclick.net (Google)

1 év

Marketing süti

pagead/1p-user-list/#

Látogatók weboldalon navigálásának, érdeklődésének vizsgálata.

Google

Állandó

Marketing süti

tr

Facebook használatában reklám célú megkeresések kiküldése, akár harmadik szolgáltató fél ajánlatairól

Facebook

Állandó

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal használata során 3. féltől származó webes sütik is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását, a látogatottsági statisztikák készítését vagy marketingtevékenységünk támogatását segítik elő. Egyes harmadik fél szolgltatóktól származó sütikkel kapcsolatos adatkezelsről, a sütik funkciójáról részletesen a szolgáltató nevére kattintással olvashat tájékoztatást.

- Google Analytics: Oldalra látogatók adatainak gyűjtése, viselkedésének elemzése, forgalomfigyelés többek közt látogatási szám és időszak, eszközhasználat annak érdekében, hogy a későbbiekben akár hirdetésekkel lehessen célozni őket. (www.google.com/analytics/).

- Facebook pixel (Facebook cookie): a Facebook szolgáltatásaiban marketing tevékenységünk mérését teszi lehetővé. (https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools)

- Hotjar: weboldalunk látogatói által leginkább megtekintett tartalmak felmérését és hőtérképes anonim elemzéseket tesz lehetővé (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy)

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

A weboldal látogatása önkéntes, de a webes sütik működésének korlátozásával a weboldal bizonyos funkciói működésképtelenné válhatnak.

Adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig, illetve az érintett adatkezeléssel szemben történő tiltakozásáig, vagy a fentiekben megadott ideig történik az adatok kezelése.

2.13.     Nyereményjátékok, pontgyűjtő akciók lebonyolítása

Adatkezelés célja:

A nyereményjáték, illetve pontgyűjtő akciók megszervezése, így különösen az érintett személyének azonosítása, a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, nyereményjáték, pontgyűjtő akció szervezése, bonyolítása, sorsolás, a nyertesek értesítése, a nyeremények eljuttatása a nyertesekhez, a nyereményjátékkal kapcsolatos igények kezelése, érvényesítése.

Adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, melyet az aktuális Nyereményjáték, illetve pontgyűjtő szabályzat és adatkezelési tájékoztató, illetve jelen Tájékoztató megismerése után ad meg. A hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja az Adatkezelő email címére küldött e-mail üzenettel.

 

A megrendelésekhez kapcsolódó nyereményjátékok, pontgyűjtő akciók esetén az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az adatkezeléssel érintettek az adatkezelő ügyfelei, így releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintettek és az Adatkezelő között.

Érintettek köre:

Nyereményjátékban, illetve pontgyűjtő akcióban résztvevő természetes személyek.

Kezelt adatok köre:

A nyereményjátékkal, illetve pontgyűjtő akcióval összefüggésben a sorsolások adatai, a résztvevők, nyertesek adatai, termék adatai, a nyereményre, a nyeremény eljuttatására, az adókötelezettségek teljesítésére vonatkozó adatok.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de a személyes adatok megadása kötelező a játékban való részvételhez. A pontgyűjtő akciókban való részvétel önkéntes, de a személyes adatok megadása szükséges a pontgyűjtésben való részvételhez.

Adatkezelés időtartama:

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az érintett adatkezeléssel szemben történő tiltakozásáig, ennek hiányában a nyereményjáték lezárásának napját követően, a Ptk. általános elévülési időre vonatkozó rendelkezései szerint 5 évig.

   3.    Hozzáférés a személyes adatokhoz, adattovábbítás

A személyes adatokat az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve az Adatkezelő részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg. Az Adatkezelő a hozzáférést a tevékenység végzéséhez elengedhetetlenül szükséges legszűkebb mértékben engedélyezi. Az Adatkezelővel kötött szerződés alapján, kizárólag az adatfeldolgozói tevékenység végzéséhez szükséges célokra használhatóak az Adatkezelőtől kapott adatok. Az adatfeldolgozók az adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályokat kötelesek betartani. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni.

Az Adatkezelő által a személyes adatok kezelése során, a jogszabályi garanciák figyelembe vételével, igénybe vett adatfeldolgozókat listáját az alábbi táblázat foglalja össze:

Adatfeldolgozó megnevezése

Adatfeldolgozás céljai

MOTAX Kft.

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység                                                                       

VISIONSOFT Üzleti megoldások Kft.

Hardware és infrastruktúra üzemeltetés

VISION-SOFTWARE Kft..

Octopus 8 ERP rendszer fejlesztés

VS Fejlesztési Stúdió Kft.

Octopus 8 ERP rendszer fejlesztés

Mailchimp

Közvetlen üzletszerzési célú levelek kiküldése, kezelése

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Simple Fizetési Szolgáltatás üzemeltetője

Google Inc.

Webanalitikai szolgáltatás, remarketing

Tájékoztatjuk, hogy az online termékértékesítés, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben a Ferenczi Épületgépészeti Kft. (1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.) adatkezelő által a https://ferencziepuletgepeszet.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail, számlázási cím, telefonszám

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Adatkezelő kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá, azokat a bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító OTP Mobil Kft. kezeli. Bankkártyával történő fizetés esetén Adatkezelő rögzíti a következő adatokat: tranzakció azonosító, tranzakció státusza, fizetett összeg.

Termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke az alábbi címzettek felé kerül továbbításra:

 • CarryAll Hungary Kft. (8200 Veszprém, Lőszergyári út 6., info@carryall.hu),
 • Trans Hungária Kft. (HU-2051 Biatorbágy, Erdőalja u. 6., ugyfelszolgalat@transhungaria.hu)
 • Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., idopontegyeztetes@posta.hu).

Az EGT-államon kívüli országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére személyes adatot átadni, hozzáférhetővé tenni akkor lehet, ha az adattovábbítás során az adatkezelésnek jogszabályban előírt feltételei teljesülnek, a harmadik országban az adatok kezelése és feldolgozása során garantált a személyes adatok megfelelő szintű védelme, és csak azzal a feltétellel, hogy az érintettek számára érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre. Ilyen adattovábbításra kizárólag akkor kerülhet sor, ha az Adatkezelő az adattovábbítás során alkalmazza az Európai Bizottság Általános Szerződési Feltételeit, vagy más jóváhagyott mechanizmust.

Adatai a fentieken túl nem kerülnek továbbításra további adatkezelők részére. Jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenység során személyes adatokat a fentieken kívül nem továbbítunk harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

  4.    Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához, így különösen a GDPR 32. cikkében foglalt adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében szükségesek. Ennek részeként az Adatkezelő kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Adatkezelő gondoskodik tovább a személyes adatokat tároló informatikai rendszerek zárt és teljes körű védelméről az ágazati jogszabályokban, valamint a felügyeleti szervek ajánlásaiban foglaltak teljes körű figyelembe vételével és betartásával.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve a megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő által alkalmazott korszerű technikai és szervezési intézkedések mellett sem zárható ki, hogy az Ön személyes adatait érintő adatvédelmi incidens történik. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensről – amennyiben a jogszabályi rendelkezések értelmében köteles arról az érintetteket tájékoztatni – az érintetteket hivatalos weboldalán történő értesítéssel és/vagy levélben tájékoztatja.

  5.    Gyermekek személyes adatainak kezelése

Az Adatkezelő tudatában van annak, hogy a gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez – ha törvény eltérően nem rendelkezik - törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. A cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis, nevében a törvényes képviselője jár el.

A közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.  A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésére bocsátásával az érintett kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására az érintett önállóan nem jogosult, köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljársz) beleegyezését megszerezni. Az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra.

  6.    Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

A jogszabályok alapján Ön mindenkor jogosult kérelmezni az adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adatokat hordozható formában megkapni.

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét társaságunknál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségi címeken:

Az Ön által benyújtott jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbíráljuk és döntésünkről írásban értesítjük!

A tájékoztató a továbbiakban ezen jogaival kapcsolatos lényeges információkat foglalja össze. A tájékoztató a felügyeleti ajánlásokkal összhangban tartózkodik a jogszabályok teljes és szövegszerű megismétlésétől. A részletes szabályokat a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. tartalmazza.

6.1.        Hozzáféréshez való jog

Az Ön kérésére, írásban - ideértve adott esetben az elektronikus utat is -, közérthető módon tájékoztatást adunk arról hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos információkról, így különösen, az adatkezelés céljáról, a kezelt személyes adatokról, a címzettekről, akiknek az Ön adatait továbbítottuk, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, valamint az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos tudnivalókról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. További másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

6.2.        Helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan vagy hiányos személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse, kiegészítse.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll, az adat helyesbítendő. Amennyiben a valóságnak megfelelő vagy a kiegészítő adat nem áll rendelkezésre, az Adatkezelő kiegészítő nyilatkozat útján elvégzi a helyesbítést és kiegészítést.

6.3.        Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül - a jelent tájékoztatóban meghatározott törlési követelményekre figyelemmel - törli a személyes adatot, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy bármilyen egyéb ok miatt az adatkezelés jogellenes.

A törlés megtagadható, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a törlendő személyes adatot, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével, megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4.        Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

        a)    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
        b)    az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
        c)    az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez                              vagy védelméhez; vagy
        d)    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatjuk a kérelem elutasításáról, annak ténybeli és jogi indokairól.

6.5.         Tiltakozáshoz való jog

Önnek joga van az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen tiltakoznia! Jogosult továbbá a személyes adatai közvetlen üzletszerzés célokra történő - beleértve a profilalkotást is - felhasználása ellen tiltakoznia.

A személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.6.        Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható – ha ez technikailag megvalósítható – formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.  A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

6.7.        Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonására.  A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.8.        Hatósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu

6.9.        A bírósági jogorvoslathoz való jog

A fentiek mellett Ön bármikor jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Ön bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

  7.    A Tájékoztató elérhetősége és módosítása

Az Adatkezelő honlapján, valamint ügyfélszolgálati irodáiban a mindenkor hatályos Tájékoztatót közzéteszi. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató módosítására, amelyről honlapján (https://ferencziepuletgepeszet.hu) keresztül kellő időben értesíti az érintetteket.